IPVD 2013 Pályázati útmutató

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ IPARI PARKOK VERSENYKÉPESSÉGI DÍJ

ELNYERÉSÉRE

felhívás

Az alapító Ipari Parkok Egyesülete,

az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatásával pályázatot hirdet a

2013. évi Ipari Parkok Versenyképességi Díj elnyerésére.

A díj az alapító szándéka szerint az Ipari Parkok vonzóbbá tétele mellett a versenyképesség erősítéséhez és a szervezeti kiválóság növeléséhez jelent hasznos hozzájárulást. A pályázást a minőségügyi eredményesség fontos kellékének, a folyamatos fejlődés eszközének és kiváló menedzsment módszerének szánja.

A szervezeti önértékelés keretében elkészített pályázatok alkalmasak a pillanatnyi helyzet feltérképezésére, s a visszajelzésekkel kiegészülve a fejlesztendő területek felszámolásához, illetve a helyi stratégia kialakításához nyújtanak felbecsülhetetlen segítséget.

Létszámtól és területi elhelyezkedéstől függetlenül pályázatot nyújthat be minden Magyarországon Ipari Park címmel rendelkező szervezet.

A pályázáshoz szükséges információk értelmezése és a hatékony felkészülés érdekében az IPE és az IFKA 2013. júliusában térítésmentes tájékoztatót szervez.  A tájékoztatón való részvétel ajánlott, de nem feltétele a nevezésnek.

Pályázati eljárási díj NINCS!

Részvételi szándékukat az IPE (www.ipe.hu) és az IFKA (www.ifka.hu) honlapjáról letölthető jelentkezési lapon jelezhetik a pályázás iránt érdeklődő Ipari Parkok. Ugyanezen honlapokon a követelményrendszer és  a díjra pályázás folyamatábrája is megtalálható!

Előjelentkezési határidő: 2013. szeptember 20., 14.00 óra.

Beadási határidő: 2013. november 15. 16.00 óra. A pályázatokat (2 példány írásos Word dokumentum vagy e-mailben az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.  vagy az IPE címére kell eljuttatni.

 

Budapest. 2013. május 31. 

 

Ipari Parkok Versenyképességi Díj – 2013

Pályázati információk

 • Az IPVD Modellt a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve továbbfejlesztettük
 • A pályázat elkészítését egy önértékelést követően, team munkában a betelepült vállalkozásokkal konzultálva célszerű elvégezni
 • Egy-egy terület, téma bemutatására 0,5 – 1 oldalnyi terület áll rendelkezésre (min. 12-es betűméret). A pályázat tehát maximum 8 oldalas lehet.  A terjedelmi korlátok betartása kötelező
 • Az IPE és az IFKA pályázati tájékoztatókat szervez. A részvétel ajánlott, de nem feltétele a pályázásnak
 • Az előjelentkezési és beadási határidőre kérjük, fordítsanak kellő figyelmet
 • A benyújtott pályázatok értékelését, a díjbizottsági előterjesztést az IFKA és szakértői végzik.
 • A fődíj, a díjak, és az oklevelek odaítéléséről többségi szavazással az IPV Díjbizottság dönt
 • Minden évben 1 fődíj, 3 díj és elismerő oklevelek adományozására van lehetőség
 • Az Ipari Parkok Versenyképességi Díjbizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs
 • A modell nyolc olyan terület feltérképezését ajánlja alkalmazójának, amely az Ipari Parkok versenyképességének javítása szempontjából fontosak
 • Az egyes területek között nincs rangsorolás, kiemelés

IPVD2013 modell

Vezetés, tudatosság

 • A vezetés dokumentálta stratégiai elképzeléseit, azok érdekeltek felé való kommunikálásából aktívan kiveszi részét
 • A vezetők közreműködnek az alapvető értékek definiálásában, megismertetésében és valóra váltásában
 • A szervezeti felépítés a jövőkép elérését segíti, a munkaköri leírások aktuálisak, működés jogszabályi feltételei adottak
 • Az anyagi és humán erőforrásokkal való gazdálkodás a fenntarthatóságra összpontosító, ésszerű és átlátható
 • Ismerik a munkatársi, a vevői, a társadalmi elvárásokat és azok magas szintű fenntartásáért tevékenykednek
 • A változásmenedzselés napi munkájuk részévé vált
 • A vezetés folyamatosan képezi önmagát és munkatársait
 • A vezetés tudatosan menedzseli partnerkapcsolatait (pl. önkormányzatok, szakmai szervezetek, más ipari parkok, munkaügyi központok, nemzetközi kapcsolatok…)
 • Eredményesen menedzselik a betelepült vállalatokkal kapcsolatos kommunikációt

Minőség iránti elkötelezettség

 • Minőségpolitikájuk definiált, ismert a munkatársak és partnerek körében
 • Munkájuk eredményessége minőségügyi mutatókkal is mérhető
 • Rendszeresek a minőségszemlélet formálását szolgáló belső és külső képzéseik, rendezvényeik
 • Munkájukat a vevői elvárások ismerete és a vevőközpontúság jellemzi
 • Folyamataik átláthatóak, szabályozottak, a felelősségi területek egyértelműek
 • A hatékony munkavégzést tervszerű belső auditokkal segítik
 • Partnerkapcsolataik menedzselésekor a vevők számára hozzáadott érték növelése, a nyerő-nyerő viszony kialakítása a cél
 • Tervszerűen gondoskodnak a minőséggel kapcsolatos tevékenységek biztosításához szükséges erőforrásokról

Logisztikai és IT

 • Logisztikai folyamataik átláthatóak, dokumentáltak
 • A szerződéses fegyelem, a szállítási határidők betartása prioritást élvez és folyamatosan javuló tendenciát mutat
 • A logisztikai munkát végzők felelőssége egyértelműen tisztázott
 • Megrendeléseik kezelése átlátható, hatékony és kellően rugalmas
 • Hatékony reklamáció- és panaszkezelési rendszerük van
 • Beszerzési stratégiájuk definiált, alvállalkozói rendszerük minősített, nyilvántartott és folyamatosan fejlesztett
 • Tervszerű raktár- és készletgazdálkodást folytatnak. Termékazonosítási rendszerük korszerű
 • Logisztikai tevékenységeik során korszerű kockázatkezelési módszereket alkalmaznak
 • Az információ beszerzésének, kezelésének, feldolgozásának, védelmének és továbbadásának folyamatai rendezettek, a tevékenységi körök ismertek
 • Az IT tevékenységnek a szervezetnél kijelölt felelőse van
 • Az információbiztonság értékeléséhez és fejlesztéséhez mutatószámokat használnak
 • Informatikai berendezéseik fejlesztése folyamatos. Munkatársaik szakmai továbbképzése megoldott
 • Szoftvereik jogtiszták
 • A szervezeten belüli információkhoz jutás módjai a munkatársak előtt ismertek, a hozzáférhetőségek definiáltak és kellő védelmet biztosítanak
 • Az informatikai rendszer működését belső auditokkal vizsgálják, az esetleges nemmegfelelősségekre javító intézkedéseket hoznak

Befektető központúság 

 • Aktuális befektetői portfólióval rendelkeznek
 • Betelepítési stratégiájukat rendszeresen felülvizsgálják
 • Befektető-toborzási technikáik sokszínűek
 • Szakmai találkozók rendszeres résztvevői
 • Mérik tagjaik elégedettségét és látens igényeiket is ismerik

Környezet iránti felelősség

 • A szervezet működése során felméri a környezetre gyakorolt hatását, mutatószámokat alkalmaz, amelyeket rendszeresen elemez és összevet a jogszabályi követelményekkel. Nem folytatnak jogszabályellenes tevékenységet és munkatársaiktól is elvárják a környezetvédelemi követelmények betartását
 • Olyan környezetpolitikát folytatnak, amellyel biztosítják a munkatársak biztonságos és egészséges munkakörnyezetén kívül a környezet fenntarthatóságát
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos munkájukat rendszeresen áttekintik és aktualizálják ezzel kapcsolatos tevékenységeiket
 • A környezeti nemmegfelelősségek kezelésére szabályzattal rendelkeznek. A vészhelyzetekre előre felkészülnek, elhárításukra akciótervekkel rendelkeznek
 • Minden olyan eseményt kivizsgálnak amely hatással van a környezetre és meghaladja az önmaguk, vagy a jogszabályok előírta határértékeket
 • Fontosnak tartják a hulladékhasznosítási technikák megismerését, alkalmazását

K + F + I

 • Innovációs stratégiával rendelkeznek
 • A szervezet vezetése ösztönzi és módszereket dolgoz ki a munkatársak innovatív ötleteinek összegyűjtésére és hasznosítására
 • Folyamataik fejlesztéséhez igénylik és figyelembe veszik a munkatársak és az érdekelt felek ötleteit, javaslatait
 • K + F + I pályázatokon eredményesen szerepelnek
 • Számon tartják tagjaik innováció terén elért eredményeit
 • Partnerkapcsolataikban építenek az innovatív megoldásokban rejlő előnyökre
 • Innovációs kapcsolatrendszerüket folyamatosan fejlesztik
 • Jövőképük, stratégiájuk megfogalmazásakor innovációs célokat is kitűznek

Szociális érzékenység, társadalmi szerepvállalás

 • A szervezet vezetése sokféle ötlettel és konkrét megoldással segíti a munkatársak szociális problémáinak megoldását
 • A vezetés és a szervezet elkötelezett a társadalmi szerepvállalás iránt és konkrét tettekkel támasztja azt alá
 • A korrupció és diszkrimináció minden formáját elítélik és társadalmi kapcsolataikra is az átláthatóság a jellemző
 • Megfogalmazzák és publikussá teszik szponzorálási alapelveiket
 • Rendszeres tájékoztatást adnak a közvéleménynek tevékenységeikről (média, írott és elektronikus lapok, honlap, hírlevelek…)
 • Az etikus magatartási szabályok betartását népszerűsítik és munkatársaiktól is megkövetelik
 • Az alkalmazottak biztonságos körülmények között, az egészségük veszélyeztetése nélkül, igazságos munkahelyi légkörben, diszkrimináció mentesen dolgozhatnak
 • Megváltozott, csökkent munkaképességű embereket is alkalmaznak

Eredmények, szakmai sikerek

 • Meghatározzák kulcsfolyamataikat és kulcsfontosságú eredményeiket
 • A szervezet munkája során eredménytervet készít, melyet folyamatosan figyelemmel kísér és az eltérések esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket
 • A működés eredményessége érdekében mérik a park hatékonyságát, rendszeres kockázat elemzéseket végeznek
 • Tudatos benchmarking politikát folytatnak. Eredményeiket összevetik a benchmark adatokkal és tanulmányozzák a legjobbak módszereit
 • Munkájukat szakmai díjakon való indulásokkal is megmérettetik és a kapott visszajelzéseket a folyamatos fejlesztés érdekében hasznosítják
 • Büszkék (saját és betelepült vállalkozásaik) eredményeire és elnyert díjaikra

 

További információk:

 • Sződi Sándor minőségügyi és oktatási vezető

IFKA  – Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Tel.:, 06-1-332 0362, +36 30 242  3143   Email: szodi@ifka.hu

 • Mórucz Norbert főtitkár

IPE – Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület

Tel.: 06-1-201 7954, +36 30 867 0092   Email: morucz.norbert@ipe.hu